Analizy UHPLC-MS

   W naszym laboratorium oferujemy Państwu wykonanie analiz instrumentalnych technikami sprzężonymi, w całym zakresie swych możliwości jakie daje połączenie ultra-wysokosprawnej lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrem mas UHPLC-MS / HPLC-MS (ang. Ultra and High-Performance Liquid Chromatography - Mass Spectrometry).

Wykorzystanie w trakcie analiz UHPLC-MS / UHPLC-MS źródeł jonów typu elektrosprej ESI (ang. Electrospray ionization) lub jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym APCI (ang. Atmospheric Pressure chemical ionization) pozwala na detekcję szerokiej gamy związków organicznych o względnie dowolnej budowie, strukturze atomowej i masie (50-4000 Da).

Dzięki, pomiarom porównawczym opartym o analizę substancji wzorcowych prowadzonych w obu dostępnych trybach śledzenia jonów (kationy i aniony) a dodatkowo wykorzystując jednocześnie wysokorozdzielczy analizator masy, typu czasu przelotu TOF (ang. Time of Flight) umożliwiający rejestracje profilu izotopowego, możemy jednocznacznie określić:

 • skład atomowy substacji wchodzących w skład badanej mieszaniny związków organicznych (pomiary HR-MS);
 • czas retencji wybranych związków organicznych.

Dodatkowo, zastosowanie technik fragmentacji w warunkach kontrolowanego ciśnienia oraz energii zderzeń CID (ang. Collision-induced dissociation) jonów umożliwia jednoznaczną identyfikacje strukturalną poszczególnych składników mieszaniny w oparciu o pomiary substancji wzorcowych.

W przypadku wykorzystania spektrometru mas typu potrójny kwadrupol oferujemy Państwu wykonanie pomiarów ilościowych oraz jakościowych z wykorzystaniem zarówno wzorca wewnętrzenego jak i zewnętrznego w oparciu o:

 • detektor spektrofluorometryczny (aparat UHPLC / HPLC);
 • wielokanałowy detektor UV-VIS (aparat UHPLC / HPLC);
 • technikę spektrometrii mas - monitorowania przebiegu reakcji MRM / SRM (ang. Multiple reaction monitoring / Selective Reaction Monitoring) zwaną też w formie innych akronimów: MS/MS lub MS2.

   Przeprowadzimy pełne badania próbek pochodzenia:

 • naturalnego: tj. ekstrakty z roślin, próbki produktów spożywczych, próbki drewna, itp. ;
 • przemysłowego: tj. oleje, farby, smary, mieszaniny rozpuszczalników, itp.;
 • syntetycznego: tj. próbki polimerów, plastyfikatory, mieszaniny reakcyjne, itp.;
 • biologicznego: tj. próbki tkanek zwierzęcych, płyny ustrojowe, itp.

   Oferujemy wykonanie badań analitycznych w pełnym zakresie m.in.:

 • Pomiary ilościowe z zastosowaniem wzorca wewnętrznego oraz zewnętrznego;
 • Pomiary jakościowe z zastosowaniem wzorca wewnętrznego oraz zewnętrznego w oparciu o widma absorbcji z wykorzystaniem wielokanałowego detektora UV-VIS lub detektora spektrofluorometrycznego lub technik MS/MS;
 • Analizy porównawcze składu mieszanin związków organicznych;
 • Kwalifikacje dostawców substancji chemicznej pod kontem jakości produktów chemicznych;
 • Oznaczenie zawartości wagowych śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych w próbkach;
 • Identyfikacja metabolitów w płynach ustrojowych;
 • Analiza zawartości pestycydów;
 • Określenie składu chemicznego mieszanin biologicznych oraz naturalnych.

Wykonamy oznaczenia oraz pomiary niestandardowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, w celu poznania naszych możliwości wypełnij formularz z opisem analiz.

   W trzech prostych krokach zleć wykonanie Analizy HPLC-MS / UHPLC-MS:

1. Wypełnij formularz z opisem planowanych analiz a następnie złóż zlecenie w naszym portalu.

2. Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac analitycznych oraz atrakcyjną wycenę.

3. Po uzgodnieniu zakresu prac wyniki analiz w postaci raportu z pomiarów znajdziesz w swoim panelu użytkownika w formie dokumentu PDF.

Przejdź i złóż zamówienie