Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu internetowego CHEMSPOT.

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SCINORD Sp. z o. o. z siedzibą główną w Świdnicy przy ul. Bronisława Czecha 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708612, NIP: 8842786927, REGON: 368967010.
  • Wszystkie zapytania dotyczące procesów i zakresu przetwarzania powierzonych nam Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w tym zakresie, prosimy kierować na adres: rodo|scinord.eu| |rodo|chemspot.eu
  • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcie umowy oraz zapewnienia poprawnego działania i rozwoju naszego serwisu internetowego oraz właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych).
  • Wobec użytkowników serwisu nie dochodzi do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje się profilowania użytkowników.
  • Mają Państwo prawo posiadania dostępu do treści danych osobowych, prawo ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
  • Państwa dane osobowe przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Baza danych jest odpowiednio zabezpieczona i nie mają do niej dostępu osoby niepowołane. Powierzone dane osobowe znajdujące się w bazie będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania tych danych, np. chwila zakończenia współpracy albo moment modyfikacji przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
  • Powierzone dane osobowe archiwizowane będą okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W tym okresie wszystkie zamieszczone dane przechowywane będą przez naszą w firmę na potrzeby związane z przyjęciem oraz analizą zgłoszonych przez Państwa skarg, roszczeń, ich rozpatrzeniem oraz przygotowaniem odpowiedzi.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W szczególności dostawcom systemów IT, audytorom, kancelariom prawnym, a także upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek (np. Policji lub innym agencjom MSWiA).
  • Mają Państwo prawo skierować skargi dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.